VĚČNÉ PRAVDY

 

Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác! nejsi však doma! - HOMÉR

Děti mohou jen žít, dospělí musí zápasit. - TOLSTOJ

Jen v štěstí miliónů je radost, krása, ráj ... - NEZVAL

Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího člověka. - SOFOKLES

Všechno zlo v životě pramení z duševní prázdnoty, lenosti a všechno to je nevyhnutelné,

zvykne-li si člověk žít na cizí účet. - A. P. ČECHOV

Nečinně se chovati, jest nazpět jíti. - HAVLÍČEK BOROVSKÝ

Nerozumní nabývají rozumu neštěstím. - DÉMOKRITOS

Hniloba rozežírá trávu, rez železo, lež zase duši. - A. P. ČECHOV

Pravda jest jen to, co jest dobrem všech. - HUS

Člověk se nadře a nespí a jiní z mozolů našich jsou dobře živi a bez práce tyjí. - HOMÉR

Bohatí dobrodinci nevidí, že to, čím konají dobrodiní chudému, vyrvali často z rukou ještě chudších. - TOLSTOJ

Boháči bez moudrosti co jsou jiného než vepři v blátě ležící? - KOMENSKÝ

Lidé rádi věří tomu, co si přejí. - CAESAR

I kdyby byla lichotka sebehrubší, přece se bere nejméně z poloviny vážně. - DOSTOJEVSKIJ

Nahlédni do sebe a pochopíš, proč to má lidstvo tak těžké. - Norbert FRÝD

Je hanba starat se o cizí věci a neznat přitom vlastní. - DEMOKRITOS

I takové hodiny, které už nejdou, ukazují v jistém okamžiku přesný čas. - A. P. ČECHOV

To, co způsobuje stárnutí, není věk, ale opuštění ideálů. - K. SVĚTLÁ

Je lepší rozsvítit byť jen jedinou malou svíčku, než proklínat temnotu.  - KONFUCIUS

Na začátku cesty se člověk lekne i stromu. - RUSKÉ

Člověku patří život a život se rodí v zápasu. - J. K. TYL

Shledal jsem, že moudrost nese více užitku než pomatenost, jako světlo dává větší užitek než tma.

Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlupák chodí ve tmě. - ŠALAMOUN

Je třeba pochopit, že rozum je naše světlo. Není nic podivuhodnějšího, než proces myšlení,

nic drahocennějšího, než výsledky vědeckých výzkumů. - GORKIJ

Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty, která se mění v úžas. - ČAPEK

Přátelství jednoho moudrého je lepší, než přátelství všech nerozumných. - DEMOKRITOS

Rovnost je v lásce i v přátelství svatá věc. - I. A. KRYLOV

Nehraď se plotem, hraď se přáteli. - ČESKÉ

Nerozum je pro člověka z běd všech nejhorší - SOFOKLES

Rozum není hlavní, ale to, co jej usměrňuje - povaha, srdce, ušlechtilé vlastnosti, vyspělost - DOSTOJEVSKIJ

Těžko moudrému mezi blázny mluviti - ČELAKOVSKÝ

Život měříme skutky a ne časem - SENECA

Nemáš-li sílu, abys hořel a šířil světlo, alespoň je nezacloňuj - L. Tolstoj

Nežil jsem svůj život marně, svůj konec si přece nezkazím - FUČÍK

Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění - HIPPOKRATÉS

Umění je tím zvláštní a krásné, že se v něm nedá lhát - ČECHOV

Kdo nově nemyslí, nechce - nemůže ani nic stvořit - OLBRACHT

Vládce je loď, lid je moře - běda lodi, když se moře rozbouří - Konfucius (Kchun-fu-c)

Co se nerozvíjí, to nežije, a co nežije, to umírá Bělinskij

Nová, nová, nová je hvězda komunismu a mimo ni není modernosti - Vančura

Podle toho se moudří od hloupých rozeznají, jak vidí věci, které dosud nepřišly,

jednou však neodvratně přijít mají. Hlupák až když je po všem, o tom přemýšlí. SAKJA-PANDITA verš 27

Jestliže četba neovlivňuje náš život, činy, myšlení, potom je škoda číst. ČECHOV

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. HUS

Zdraví neznamená pouhou nepřítomnost nemoci, nýbrž je stavem fyzické, duševní a sociální pohody.  Světová zdravotnická organizace

Člověk je nejvyšší výtvor přírody Země. Ale proto, aby se mohl těšit poklady přírody, musí být zdravý, silný a vzdělaný. PAVLOV

Zdraví - zdravý duch a zdravé tělo - to je nakonec cílem vší politiky a administrace. MASARYK

Hloupý věří každému slovu, ale opatrný šetří kroku svého. ŠALAMOUN

Více ceníme povznášející klam, než šero přízemních pravd. PUŠKIN

Ne ze souhlasu, ale z pochybností se rodí pokrok. KOMENSKÝ

Nejvíce péče je třeba věnovat tomu, aby si chlapci zvykli mluvit pravdu, neboť lhaní je otrocká nectnost, hodná nenávisti všech lidí. PLUTARCHOS

Nové lži se poslouchají lépe, než staré pravdy. A. P. ČECHOV

Království lhářství není tam, kde se lže, ale tam, kde se lhářství akceptuje. K. ČAPEK

Kde táboří vojska, rodí se trní a hloží, po velkých bojích následují hladová léta... Není většího neštěstí, než lehkovážně útočit. Proto: Kde se dvě vojska válečně střetají, vítězí ti, kdo bojují s těžkým srdcem. LAO´C

Rádců je vždycky moc, ale mužů ne. Pluky by vypadaly docela jinak, kdyby všichni rádcové sloužili v nich ...  L. N. TOLSTOJ, KUTUZOV

Pamatujou, bábo, že každý císař i král pamatuje jen na svou kapsu, a proto vede válku. J. HAŠEK, ŠVEJK

Peníze bohatého-životy chudáků.  ČÍNSKÉ

Peníze jsou totéž, co otroctví, mají stejný účel a následky.  L.N. TOLSTOJ

Duch tratí sílu, když starost o chléb vezdejší jej tíží.  B. NĚMCOVÁ

Vyhnou-li se dobří boji, zvítězí špatní.    HÉRAKLEITOS

Údery kladiva drtí sklo a zpevňují železo.    PUŠKIN

Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví.    K. ČAPEK

Kdo ukradne háček na ryby, je popraven, kdo ukradne zemi, stane se prvním ministrem. ČUANG-C

V našem století hrozí,že nemorálnost v politice povede k planetární katastrofě. Kdysi byla touha po morálce v politice a po bezpodmínečné úctě k lidským právům jen krásným snem, utopií, dnes je to poslední naděje lidstva. L. KOPELJEV

Musí se lidi naučit, že se věci nesmí nechat v rukou hrstky profesionálních politiků, protože to můžou být sice slušní lidi , ale taky to můžou být zloději, gauneři, dobrodruzi, hrdlořezové, kariéristi a kšeftaři se životy celých folků. J. MASARYK

Nikdo nemiluje vlast proto, že je velká, ale proto, že je jeho.    SENECA

Vlastenectví neznamená jen lásku ke své zemi. Je to podstatně více. Je to vědomí své neoddělitelnosti od vlasti, neoddělitelnosti svého žití od jejího ve dnech šťastných

 i nešťastných.    L. N. TOLSTOJ

Hanba vlasti je i mojí hanbou, rána vlasti je i mojí ranou, smrt vlasti je i mojí smrtí - ale také její život je i mým životem, také její sláva

je i mou slávou.    ŠAFAŘÍK

Neobětujte slabé silným, chcete-li se zachránit.     R. THAKUR

Humanismus je to jediné, co nám opravdu zůstalo po národech a civilizacích odešlých do nebytí - knihy, národní skazky, umění v mramoru, architektonické skvosty.     A. N. TOLSTOJ

Národ tak považuj jediné jako nádobu lidství: a vždy, voláš-li - Slovan, nechť se ti ozve - člověk.    J. KOLÁR

Svornost, již moudří postavili jako val, v jediné chvíli poboří zlý a hloupý.     SAKJA-PANDITA, v. 62

Neštěstí - to je nejpevnější cement pro spojení povah i přímo protikladných.     M. GORKIJ

Nehraď se plotem, hraď se přáteli.    ČESKÉ

Nic není tak svaté,  aby se to nedalo penězi zneuctít, nic tak opevněné, aby se to nedalo penězi dobýt.    CICERO

Budeš bohatý - budeš rohatý.    SRBSKÉ

Luxus bohatých je zaplacen bídou chudých.    F. KAFKA

Soukromé zloděje poutají na doživotí do vězení, a veřejní zloději chodí v zlatě a purpuru.    CATO

Zlodějství je také řemeslo.    RUSKÉ

Každý trpěný nebo zakrývaný zlořád je cosi jako kapitálek ukládaný ve prospěch příštích politických dobrodruhů a šarlatánů ... Politická nutnost říká se věcem, které nejsou jaksi docela v pořádku, ale o kterých to nechceme říci."    K. ČAPEK

Učte se, jako kdyby jste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit.    KONFUCIUS

Četba je nejlepší učení. Sledovat myšlenky velkého člověka - to je ta nejzajímavější věda.    A. S. PUŠKIN

Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.    J. MASARYK

 Muž se má vyznati ve hrách. Pravý muž nezná přec větší slávy, než z vítězství vlastních paží a nohou.   Homér

 My materialisté, jsme lidé radosti ze života - lidé vážící si zdraví, a proto přikládáme gigantický význam tělocviku              A. V. Lunačarskij

 Strom v parnu také potřebuje časté osvěžení větrem, deštěm, chladem, jinak lehce slábne a vadne. Přesně tak je lidskému tělu potřebný vydatný pohyb, činnost a důležitá cvičení.  J. A. Komenský

 Svoboda je účast na moci.   Cicero

 Když jeho prevoschoditělstvo před volbami ves navštíviti ráčí - přijíždí na koláči      RUSKÉ

Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.  J. Kolár

Bída mění svobodu v otroctví     ČÍNSKÉ

Chudý chodí skoro nahatý, má však duši jako bohatý      RUSKÉ

Peníze snáze odcházejí, než přicházejí     J. A. Komenský

Děti dlužno umísťovat nikoli podle možností jejich otce, nýbrž podle možností jejich duše.       Platon

Děti jsou posvátné a čisté … My sami můžeme klesnout jakkoli hluboko, je však máme vždy obklopovat atmosférou přiléhavou k jejich dětství.         A. P. Čechov

 Dětské srdce překypuje při nejmenším hned žalu, je ale dosti velké pro největší radostné dojmy. Z čeho následuje, že člověk je určen především pro radost, pro velmi mnoho radosti.            J. Neruda

Proti hněvu a žalu si zvěte hudbu            Plutarchos

Krása zachrání svět         F. M. Dostojevskij

Hudba je sladká, líbezná mluva, každému srdci srozumitelná     B. Němcová

Všechny války vznikají pro hmotné statky.         Platon

… vůle historického hrdiny nejenže neřídí činnost mas, nýbrž je neustále sama řízena.                L. Tolstoj

Věci a činy nevznikají tím, že by je někdo měl udělat, ale tím, že jsou vykonány.             K. Čapek

Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jak jedno tělo a duše v rodinném kruhu.         Homér

Láska - láska, k tomu abychom s druhým žili, je třeba jednota názorů. Bez toho se nemůže vytvořit skutečně šťastná rodina.          N. K. Krupská

Žena musí být povýšena na stolec panovnický vedle muže, ne aby soudila, ne aby trestala, ale co anděl míru mezi ním a světem.          B. Němcová

Své ctnosti poměřuj s lepšími, než jsi ty, své tužby a potřeby srovnávej s potřebami těch, kteří jsou hluboko pod tebou.         Fu en z doby Ťin

Morálka slouží tomu, aby se lidská společnost pozvedla výše.          V. I. Lenin

To, co způsobuje stárnutí, není věk, ale opuštění ideálů.          K. Světlá

Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království    Bible

Peníz i popa koupí, i boha ohloupí.    RUSKÉ

Proto nebude svatokupectví z církve vypuzeno, dokavadž statky a panování od kněží nebude opuštěno    Jan Hus

Je potupné nejít, ale být unášen, a náhle uprostřed víru událostí se s úžasem ptát: "Jak jsem se sem dostal?"   Seneca

Člověk si zvykne na všechno, lotr.   F. M. Dostojevskij

Buďte spíše paličáci, než kejvalové.   F. Halas

Stultitia est contagiosa - Hloupost je nakažlivá   LATINSKÉ

Hlupák hlupáka vidí z daleka   RUSKÉ

S hloupostí se nepouští ani Pánbůh do boje, ... dokonce jestliže se s hloupostí i zloba spolčí, to jsou největší potvory člověčské.   B. Němcová

Mír je svoboda, založená na uznání práv každého člověka    Cicero

Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd    J. A. Komenský

Mír trvá do války, válka do míru    RUSKÉ

Nešťastníku, budeš mít, co sis přál    Platon

Oko vidí daleko, rozum ještě dál    MONGOLSKÉ

O nemožných věcech mysliti, mimoděk sebe šáliti    ČESKÉ

Na počátku každého velkého majetku je zločin   H. de Balzac

Kdo nemá peněz je chudý, kdo nemá přátel je chudší,

ale kdo nemá srdce je nejchudší na celém světě    F. M. Dostojevskij

Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu    Mistr J. Hus